Bilgi Bankası

Elektrik Tarifeleri

Elektrik Piyasasında Tüketiciler İçin Uygulanan Tarifeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 31.12.2015 tarihli  ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5999-3 sayılı kurul kararı “ Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”  ve muhtelif kurul kararları gereği elektrik piyasasında tüketicilere uygulanacak tarifeler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Serbest Olmayan Tüketiciler İçin Güncel Elektrik Tarifeleri için tıklayınız

Serbest Olmayan Tüketiciler İçin Elektrik Faturası Hesaplama Modülü için tıklayınız


Düzenlemeye Tabi (Serbest Olmayan Tüketiciler) Tüketiciler İçin Tarife Zaman Tipi Uygulamaları:  

1) Tek Zamanlı Tarife: Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir.

2) Çok Zamanlı Tarife: Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı fiyat uygulanan tarifedir.

a)Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için:

 Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

Gündüz dönemi  : Saat 07-18

Puant dönemi      : Saat 18-23

Gece dönemi       : Saat 23-07

 Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

Gündüz dönemi  : Saat 06-17

Puant dönemi      : Saat 17-22

Gece dönemi       : Saat 22-06

 Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

Gündüz dönemi  : Saat 06-17

Puant dönemi     : Saat 17-22

Gece dönemi      : Saat 22-06

olarak uygulanır. Bununla birlikte, iletim ve dağıtım şebekelerinin verimli kullanılabilmesi amacıyla sayaç altyapısının uygun olduğu tüketiciler, tüketici grupları, tüketim seviyeleri ya da bağlantı tipleri için farklı çok zamanlı tarifeler Kurul onayı ile uygulanabilir. Farklı çok zamanlı tarifelerin uygulanması durumunda, tüketiciler içerisinde sayacı çok zamanlı ölçüme uygun olmayanlara tek zamanlı tarife uygulanır.

3) Tüketici aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde tek veya çok zamanlı tarifelerden birini seçebilir.

a) Çok zamanlı tarifenin uygulanabilmesi için, çok zamanlı ölçüm yapan sayacın bulunması zorunludur. Çok zamanlı sayacın olması durumunda müşterilerin, çok zamanlı tarifeyi seçmeleri zorunlu olmayıp, tek zamanlı tarifeyi seçebilirler.

b) Müşteri, tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebini yazılı olarak yapar. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.

4)  Bir kullanım yerinin tek noktadan ölçülmesi esas olmakla birlikte, aynı müşteriye ait aynı kullanım yerinin teknik sebepler ile birden fazla sayaç ve aynı abone grubuna ait birden fazla aboneliği bulunması durumunda, ilgili kullanım yerine ait aboneliklerin tamamı için aynı tarife uygulanır.

Tarife Sınıfları:

Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara uygulanacak dağıtım bedeli sınıfları çift terimli tarife sınıfı veya tek terimli tarife sınıfından oluşmaktadır.

Çift terimli tarife sınıfı:

Dağıtım sisteminden çekilen veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli ile buna ek olarak bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç miktarı (kW) üzerinden güç bedeli alma ve bu gücün aşılması halinde aşılan kısım için ilave güç aşım bedeli alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

*Darbeli yük çeken sanayi tesisleri ile ark ocağı tesisleri zorunlu olarak çift terimli tarife sınıfına tabi olup, diğer OG seviyesinden bağlı kullanıcılara talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanır. Ayrıca AG seviyesinden bağlı üreticilere veriş yönünde talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanabilir.

*Çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar tarafından çekilen/verilen gücün en yüksek anlık değerinin belirlenmesi için demandmetreli sayaç tesis edilmesi zorunludur.

Tek terimli tarife sınıfı:

Sadece dağıtım sisteminden çekilen veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli uygulanması esasına dayalı tarife sınıfıdır. Çift terimli tarife sınıfı kapsamında olmayan kullanıcılar tek terimli tarife sınıfı kapsamındadır.

Tarife Sınıfı Değişiklik Talepleri:

  • Tarife sınıfında değişiklik yapmak isteyen dağıtım sistemi kullanıcısı, bu talebini dağıtım şirketine yazılı olarak yapar. Kullanıcının talebinin uygun bulunması halinde, yeni tarife sınıfına ilişkin sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere tarife sınıfı değiştirilir.
  • Tarife sınıfı değişiklik talebi bir takvim yılı içerisinde 3 (üç) defadan fazla olamaz.

Reaktif Enerji Tarifesi:

1) Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dâhil) kadar olan aboneler ile sisteme enerji veren üreticilere veriş yönünde 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.

2) Yukarıda belirtilenler dışında, tüm dağıtım sistemi kullanıcıları ile sisteme enerji veren üreticilere çekiş yönünde 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlarda aşağıdaki şartlar dâhilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır. Reaktif enerji ölçüm sistemleri dağıtım şirketi tarafından tesis edilir. Reaktif enerji ölçüm sistemi tesis edilmemiş abonelere reaktif enerji bedeli uygulanmaz.

3) Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan müşteriler, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuz üçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

4) Endüktif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına (endüktif sayaçta ölçülen değer) reaktif enerji tarifesi uygulanır.

5) Kapasitif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, sisteme verilen reaktif (kapasitif sayaçta ölçülen değer) enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

6) Endüktif ve kapasitif reaktif sınırların ikisini birden aşan müşteriye, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif sayaçlardan en yüksek değeri kaydeden sayaç değerinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

Özel Transformatörlü Müşteriler

1) Özel transformatörlü müşteriler için kayıp uygulaması, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine İlişkin Usul ve Esaslara göre yapılır.

2) Özel transformatörlü müşterilerin en az bir fatura dönemi olmak üzere belirteceği fatura dönemlerinde enerji tüketmeyeceğini tedarikçisi aracılığıyla dağıtım şirketine yazılı olarak beyan etmesi halinde transformatörün enerjisi dağıtım şirketince kesilir. Beyan edilen dönemlere ilişkin faturalandırma yapılmaz. Müşterinin bu kapsamdaki talebi, mücbir sebepler dışında bir takvim yılı içerisinde 2 (iki) defadan fazla olamaz.

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ VE UYGULAMA ESASLARI

Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere son kaynak tedarik tarifesi kapsamında elektrik enerjisi tedariki sağlanmaktadır.

Düşük tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenen miktarın altında enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubudur. Düşük tüketimli tüketicilere son kaynak tedarik tarifesi olarak, ilgili dönemde serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış perakende satış tarifesi uygulanır.

Son kaynak tedarik tarifesi kapsamında düşük tüketimli tüketiciler için uygulanan güncel elektrik tarifeleri için tıklayınız. 

Yüksek tüketimli tüketiciler:Son kaynak tüketici gruplarından Kurul tarafından belirlenen miktara eşit veya bu miktarın üzerinde enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubudur. Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarının 2019 yılında; Mesken tüketicileri hariç diğer tüketici grupları için 10 milyon kWh/yıl olarak belirlenmiştir.

Yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin son kaynak tedarik tarifesi

Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi her tüketici için fatura dönemi bazında farklı olmak üzere aşağıdaki eşitlik (1)’e göre hesaplanır:

SKTTd = (PTFd + YEKDEMd) x KBK  (1)

SKTTd: d fatura döneminde ilgili yüksek tüketimli tüketici için belirlenen son kaynak tedarik tarifesini,

PTFd: d fatura dönemi için organize toptan satış piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama günlük piyasa takas fiyatlarının ortalamasını,

YEKDEMd: d fatura dönemi için eşitlik (2)’ye göre belirlenen YEKDEM birim bedelini,

KBK: Kurul tarafından, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayıyı,

gösterir.

(6) YEKDEMd değeri aşağıdaki eşitlik (2)’ye göre hesaplanır:

YEKDEMd = (g1  x YEKDEMg + g2 x YEKDEMö) / (g1 + g2)  (2)

YEKDEMg : d fatura dönemi içinde yer alan ay ya da aylar için EPİAŞ tarafından açıklanan gerçekleşen YEKDEM birim bedelini,

YEKDEMö: d fatura dönemi içinde yer alan ay ya da aylardan henüz EPİAŞ tarafından gerçekleşen YEKDEM bedeli açıklanmamış olanlar için Kurul tarafından ilgili ay için öngörülen tahmini YEKDEM birim bedelini,

g1: d fatura döneminde YEKDEMg bedelinin geçerli olduğu aydaki gün sayısını,

g2: d fatura döneminde YEKDEMö bedelinin geçerli olduğu aydaki gün sayısını, gösterir.


EPDK Geçmiş Dönem Faturalarına Esas Tarife Tabloları

Geçmiş dönemlerde uygulanmakta olan tarife tabloları için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

EPDK Geçmiş Dönem Faturalarına Esas Tarife Tabloları için Tıklayınız.EPDK Elektrik Fatura Hesaplama Modülü

EPDK Fatura Hesaplama Modülü için tıklayınız.