Bilgi Bankası

Fatura Açıklamaları

Fatura Açıklamaları

Fatura Açıklamaları

Fatura Sıra No

Fatura tamamlandığı anda,  e-fatura mükellefi olmayan müşterilerinin hepsi için belirtilen format üzerinden faturalarda yer alan maliye fatura seri sıra numarasıdır.

Tekil Kod

Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ne kaydı için de kullanılan, münhasır kayıt kodudur. 3 Tesisat No Tüketicinin tüketim noktasına Görevli Dağıtım şirketi tarafından verilen benzersiz koddur. 4 İşletme Kodu Müşterinin bağlı bulunduğu işletme bölgesini (il, İlçe,Belde,Köy,mahalle) gösteren koddur. 

EİC Kodu

Oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları ENTSO-E tarafından belirlenip kuruluşun resmi internet sitesinde duyurulan ve ENTSO-E’ye bağlı tüm ülkelerde kullanılan, enerji tanımlama kodlama sistemini gösterir. 6 Müşteri No Tüketicinin PERAKENDE şirketi ile yapmış olduğu Perakende satış sözleşme numarasıdır.

Tüketicinin AdıSoyadı

Tüketiciye ait ad soyad veya unvan bilgilerinin gösterir.

Tüketicinin Adresi

Tüketicinin Adres bilgilerini gösterir. 9 Abone Grubu Tüketicinin Enerji kullanırken Tüketiminin fiyatlandırıldığı tarife grubunu gösterir.

 Abone Tipi

Tip1: Serbest olmayan tüketici,

Tip2: İkili anlaşma ile elektrik alan serbest tüketici, 

Tip3: Son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici, ayrımını gösterir.

Ot. Öde. Talimatı

Bankalardan ödeme talimatı olması halinde talimatın var olduğu bilgisini gösterir. Alan boş ise otomatik ödeme talimatının olmadığı anlamını taşır. 12 Saymanlık Resmi kurumlar için ilgili tüketicilerin bağlı olduğu saymanlığı gösteren kodtur.

Önceki Yıl Tüketimi

Bir önceki yıla ait, toplam tüketilen enerji (kWh) miktarıdır.

Günlük Ortlama Tüketim (kWh)

Dönem Faturasındaki Endeks farkının ilk okuma ile son okuma tarihleri arasındaki gün sayısına oranıdır. 15 İlk Okuma Tarihi Tüketicinin elektrik sayacının ilk son okunduğu gündeki endekstir.

Son Okuma Tarihi

Tüketicinin elektrik sayacının en son okunduğu gündeki endekstir. 17 Fatura Dönemi Tüketim Tespitinin yapıldığı yılı ve ayı gösterir. 18 Sonraki Dönem Bir sonraki tüketim tespitinin yapılacağı  yıl ve ay gösterir

Sözleşme Gücü (kW)

Tüketicinin talebi üzerine çekeceği güç kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konmuş bulunan güç miktarıdır. ( kurulu Gücün % 60’ ıdır.) 20 Ekip Kodu Tüketici endeksini alan ekibin kodu. 21 Tebliğ Tarihi Tüketiciye faturanın bırakıldığı tarihi, gün/ay/yıl şeklinde gösterilir. 22 Okuma Saati Tüketici endeksi alındığı anı (saat) gösterir. (Saat: dakika: saniye) 23 Aktif Tüketicinin Aktif Tüketimine esas toplam ilk ve son endeks (kWh) bilgilerinin gösterir. 24 İndiktif Tüketicinin Endüktif Tüketimine esas toplam ilk ve son endeks (kVARh) bilgilerinin gösterir. 25 Kapasitif Tüketicinin Kapasitif Tüketimine esas toplam ilk ve son endeks (kVARh) bilgilerinin gösterir. 26 Sayaç Marka Tip Sayacın Marka ve Tipi bilgisidir. 27 Sayaç Seri No Müşteri sayacının seri numarasıdır. 28 Akım Trf. Oranı Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır. 

Gerilim Trf. Oranı

Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır. 30 Demand (kW) Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü gösterir. 31 Çarpan Müşterilerinin sayacındakş endeks farkının çarpıldığı değeri gösteren katsayıdır.

 İlk Endeks

İlgili dönemde çıkarılan fatura için hesaplanan dönem tüketimine esas sayacın, ilk okuma tarihindeki değeridir.

Son Endeks

İlgili dönemde çıkarılan fatura için hesaplanan dönem tüketimine esas sayacın, son okuma tarihindeki değeridir. 34 Fark İlk Endeks ile son endeks arasındaki tüketim miktarının çarpan ile çarpılmış değeridir. 35 Tüketim Faturalamaya esas döneme ait tüketilen aktif enerji miktarıdır. 36 Birim Fiyat Abone grubuna uygun olarak EPDK tarafından belirlenen enerjinin birim fiyatıdır.

Gündüz

Elektrik kullanımında 06.00-17.00 saatleri arasındaki tüketimdir. ( Not: Çok Zamanlı Saat Dilimleri Ekim Ayının son Pazar Günü  ile Mart Ayının Son Pazar Günü Arasaında; Gündüz 07:00-18:00, Puant 18:0023:00, Gece 23:00-07:00 olrak uygulanacaktır.)

Puant

Elektrik kullanımında 17.00-22.00 saatleri arasındaki tüketimdir. ( Not: Çok Zamanlı Saat Dilimleri Ekim Ayının son Pazar Günü  ile Mart Ayının Son Pazar Günü Arasaında; Gündüz 07:00-18:00, Puant 18:0023:00, Gece 23:00-07:00 olrak uygulanacaktır.)

Gece

Elektrik kullanımında 22.00-06.00 saatleri arasındaki tüketimdir. ( Not: Çok Zamanlı Saat Dilimleri Ekim Ayının son Pazar Günü  ile Mart Ayının Son Pazar Günü Arasaında; Gündüz 07:00-18:00, Puant 18:0023:00, Gece 23:00-07:00 olrak uygulanacaktır.)

Ek tüketim(+/-) kWh

İlave veya tenzil miktarnın kWh cinsinden değeridir.

Trafo Kaybı

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği' de yer alan Kayıp Katsayıları hesaplama metodolijisine istinaden hesaplaması gerçekleştirilen trafolu müşterilere ait trafo kaybı (kWh) tüketimidir. 42 Tüketim Miktarı Tüketicilerin toplam tüketim miktarı.(fark+trafo kaybı+ek tüketim(+/-)kWh)

Tüketim Tutarı TL

Faturalamaya esas döneme ait kullanım miktarının ( kWh,kVARh), Birim fiyatı ile çarpılması sonucu ortaya çıkan rakamdır.

Toplam Tüketim kWh 

Tüketim miktarının gündüz, puant ve gece endekslerinin toplamı sonucu oluçan rakamdır. 

Reaktif Tutarı TL

Tüketicin Reaktif tüketimine esas Tüketiminin Aktif Birim Fiyatı ile çarpılması sonucu elde edilen değerdir.

Toplam Tüketim TL

Faturalamaya esas döneme ait kullanım miktarının ( kWh,kVARh), Birim fiyatı ile çarpılması sonucu ortaya çıkan rakamdır.

Dağıtım Bedeli

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve yönetmelikler doğrultusunda,dağıtım şirketinin arıza, bakım, onarım, yenileme iyileştirme ve kapasite artışları vb. hizmetlerine karşılık toplam kWh tüketiminin dağıtım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan ve ilgili DAĞITIM Şirketine aktarılan bedeldir.

Güç Bedeli

Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için, bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW bedelidir.

Güç Aşımı Bedeli

Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılardan çift terimli tarife sınıfına tabi olanlar için bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW bedelidir.

Sistem Kulllanım Bedeli

Tedarikçilere ve elektirik enerjisi üreten (lisanslı/lisansız) üreticilere dağıtım sistemini kulanmalarından dolayı yasıtılan dağıtım bedelidir.

Güç Kalite Kontrol Bedeli

Şikâyet konusu parametrenin Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde belirlenen sınır değerler içerisinde ölçülmesi halinde, Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli, şikâyet başvuru sahibinden tahsil edilen bedeldir.

Yıllık İşletim Bedeli

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 31 maddesi gereği, İlgili Şebeke İşletmecisi ve görevli tedarik şirketlerinin bu Yönetmelik kapsamında fiilen üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık işletim bedeli karşılığında tahsil edilen bedeldir.

Eski Gecikme Bedeli

 Faturası oluşmuş ve henüz tahsilatı gerçekleşmemiş gecikme bedelidir.

Kesme-Bağlama Bedeli

Dağıtım şirketinin enerji kesme ve açma hizmetine karşılık müşteriden aldığı bedeldir. 

OSOS Okuma Bedeli

OSOS ‘lu olup, DEDAŞ ’ın OSOS izleme ekranını paylaştığı dağıtım bölgesi içindeki (K1-K2-K3), kendi tüketimini izlemek isteyen abonelere OSOS Okuma bedeli tahakkuk ettirilir.

Sayaç Kontrol Bedeli

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 51 inci maddesi kapsamında, sökme işlemi yapılan sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde talep sahibine tahsil edilen bedeldir.

Muhtelif/Mahsup TL(+/-) 

Tüketiciye enerji satışı haricinde ilave veya tenzil edilen tutardır.

 Enerji Fonu

3291 Sayılı Kanun’un Ek 2 maddesi gereği enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla aktif enerji üzerinden %1 (yüzde bir) oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde enerji fonuna aktarılan bedeldir.

TRT Payı

3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, aktif enerji üzerinden %2 (yüzde iki) oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.

BTV

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, müşterinin abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren belediye için aktif enerji üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.

KDV-DV Matrahı

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği,Katma Değer Vergisi hesaplamasına esas alınacak bedellerin toplamı ile Resmi Daire Abonelerinden yapılan Enerji Tüketim faturalarından 488 sayılı Damga vergisi kanunun gereği mahsubu yapılacak olan tüketim toplamını ifade eder. 

KDV

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği,KDV matrahı üzerinden hesaplanan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarıdır.

Fatura Tutarı

Tüketim dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla oluşan ve tüketici tarafından ödenecek toplam bedeldir.

Son Ödeme Tarihi

Tahakkuku yapılan elektrik fatura tutarının gecikmesiz tahsil edileceği son tarihtir.

Cari Tüketimi kWh

İçinde bulunulan ( cari yıl) yıl içerisndeki tüketilen enerji (kWh) miktarıdır. 66 Taahhüt Süresi İkili anlaşma ile elektrik alan tüketicilerle yapılan sözleşmenin süresidir. 67 Taahhüt Ayı İkili anlaşma ile elektrik alan tüketicilerle yapılan sözleşmeden sonra geçen zaman süresidir.

Taahhüt Bitiş Tarihi

İkili anlaşma ile elektrik alan tüketicilerle yapılan sözleşmenin bitiş süresidir.

Cayma bedeli

İkili anlaşma ile elektrik alan tüketicilerle yapılan anlaşmayı tüketicinin tek taraflı feshetmesi durumunda tüketiciden alınacak bedeli gösterir.

Ödenmesi Gereken Tutar

Güncel borç ile ilgili döneme eklenen fatura dışı kalemlerin tutarının toplamıdır.

Eski Borç TL (Gck.Hariç) 

Tüketiciye çıkarılan son Cari faturadan önce bulunan faturaların gecikme hariç tutarıdır.

Devir ve Gncl. Yuvarlam

Önceki dönem faturasında ayer alan bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren yuvarmala / Güncel faturada yer alan bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren yuvarlama kalemidir. Bu kalemler bedel olmayıp, ilave veya tenzil edilmiş yuvarlamalar sonraki ay düzeltilerek aboneye bedel yüklenmez. Ödeme kolaylığı sağlanması amacı ile faturaları 10krş veya katlarına yuvarlamak için kullanılır.