Duyurular

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

             Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak,  T.C. Anayasası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile teminat altına alınmıştır.

             Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun davranılmaktadır. Kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmekte, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmaktadır.

              Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.


1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
             Kişisel verileriniz; elektrik enerji tedarik sözleşmesi, sözleşme görüşmeleri ve başvurularınız kapsamındaki hizmetleri sunabilmek, hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, elektrik enerjisi mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu idarelerince öngörülen veya istisna olarak sayılan faaliyetleri ve şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak  amacıyla kullanılacaktır.
Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.


2. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
             Kişisel verileriniz; Grup Şirketlerimiz ve iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar ile belirtilen kişiler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
             Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından mevzuata uygun şekilde; Müşteri İlişkileri Merkezlerimizde abonelik, tahakkuk, tahsilat ve fatura ödeme işlemleri gerçekleştirdiğinizde ve Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, Grup Şirketleri, iş ortakları, yasal mercilerden, internet sitesi ve sosyal medya mecraları, çağrı merkezi ile benzeri vasıtalarla yazılı, sözlü ve elektronik olarak temin edilebilmektedir.
Aydınlatma Metnin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz; Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı başta olmak üzere Şirketimizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

4. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
             Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şirketimize yapacağınız yazılı talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize şahsen, iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla yada dicleepsas@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Belirtilen kanallar dışından gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler
             Mevzuat kapsamında değişiklik olması halinde, http://www.depsas.com.tr internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.
             İyi günler dileriz…KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ