Kurumsal

Yönetim Sistemleri

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş., olarak elektrik perakende satış faaliyetlerini yerine getirirken; 

• Yasaları, yürürlükteki mevzuatı, toplumun ahlak ve normlarını basiretli ve muteber bir tüccar olarak gözetmek, bunlar için gerekli şartları yerine getirmek ve çözüm ortaklarını da aynı felsefe ile yönetilen şirketler arasından seçmeye özen göstermek, 

Koşulsuz müşteri memnuniyetinin tesis edilmesi için;

• Müşteriyi, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlamak, bu ihtiyaç ve beklentileri mümkün olan en hızlı ve iyi şekilde yerine getirmek,

• Müşteri memnuniyetine önem ve öncelik vererek, müşteri talep ve beklentilerinin üzerine çıkmak için çalışmak. 

• Geri bildirime (şikayetler dahil) açık, kolay erişilebilir, müşteri odaklı bir ortam oluşturmak, alınan şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayacak açık, şeffaf, etkili ve verimli bir çözüm süreci oluşturmak ve işletmek. 

• Alınan her bir şikâyeti, müşteri memnuniyetini artırmak için istisnasız çözüme kavuşturmak.

• Alınan şikâyetleri ve geri bildirimleri müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artırılması için analiz etmek, kendi sistemlerimiz ve süreçlerimiz açısından geliştirme fırsatı olarak görmek ve bu fırsatları hayata geçirmek. 

• Hizmetin tüm aşamalarında risk ve tehditlerin farkında olmak, onları kontrol altında tutmak ve sorunları ortaya çıkmadan önlemek, 

• Müşterilerimize sunduğumuzu hizmetlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını en etkin bir biçimde kullanmak, 

• Hizmetin tüm aşamalarında fırsatları etkin değerlendirerek enerji piyasası sektöründe üst sıralarda olmak, 

Gelecek nesilere yaşanabilir ve şimdikinden daha iyi bir çevreyi miras olarak bırakmak için;

• Tüm hizmet aşamaları süresince ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbirleri almak, 

• Doğaya, insana, çevreye uygun, kaliteli malzeme kullanımını gözetmek, enerjiyi verimli kullanarak enerji performansımızı sürekli iyileştirmek, 

• Toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak, 

• Faaliyetlerimiz nedeni ile oluşan atıkların mümkün olduğunca azaltılıp geri dönüşüm kapsamında tekrar geri kazanılmasını sağlamak, 

• Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve oluşan atıkların uygun yöntemlerle uzaklaştırılmasını ve geri dönüşümünü sağlanmak, 

İnsan Kaynaklarımızdan en etkin ve verimli şekilde yararlanabilmek için;

• Yenilikçi ve inovatif yaklaşımları cesaretlendirmek, çalışanların teknik yetkinlikleri ile davranışsal yetkinliklerini artıracak eğitimleri ve mekanizmaları hayata geçirmek ve sürekli kılmak, 

• Müşteri odaklı yönetim anlayışıyla ve tüm çalışanlarımızla iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması hedefine odaklanan, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile hareket eden bir kuruluş olmak

• Çevre ve topluma karşı sorumluluklarını tüm insan kaynakları ile birlikte yerine getiren bir kuruluş olmak, 

• İş kazalarını kabul edilebilir sınırlar altında tutarak faaliyetlerimizi sürdürmek ve tüm çalışanlarımızın ve etkileşimde olduğumuz paydaşların oluşabilecek tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlamak, 

• Gerekli araç, gereç ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmak ve gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,

• İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek güvensiz durum ve davranışları, olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak, 

• Her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, yüklenicilerin sağlık ve güvenliğini temin etmek, bu kişilerin kendilerine ve ailelerine ait ilerde doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltılmasını sağlamak, 

• Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde ve hizmet verilen her lokasyonda, alınan İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek ve uygunsuzlukları gidermek için belirli periyotlarla saha denetimleri yapmak, 

Bilgi Güvenliğinin Tesisi açısından;

• Bilginin kurumların sahip olduğu en önemli varlık olduğunun bilincinde olmak,

• Bilgi varlıklarının ihtiyaç duyulduğu anda ihtiyaç sahibi yetkili kullanıcılar tarafından kolaylıkla ve doğrulukla erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamak, 

• Gizlilik gerektiren bilgilerin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak, 

• Bilginin bütünlük gerekliliği açısından, bilgi varlıklarının eksiksizliğinin ve doğruluğunun sağlanmasını, yetkisiz ve plansız değişimlerden korunmasını sağlamak, 

• Müşteri bilgilerinin, mahremiyeti gereği ve kurum faaliyet amaçları dışında kullanımının engellenmesi açısından yetkisiz kişiler tarafından erişiminin engellenmesini sağlamak,

• Operasyonel Know-How’ın sürekli geliştirilmesi ve korunması sağlamak, 

• Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmış olmasını sağlamak, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, kesintilerin önüne geçilemeyeceği durumlar için hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale getirilmesini sağlayacak önlemler almak, 

• Çalışanların özlük bilgilerinin mahremiyetini sağlamak, 

• İnsan kaynakları yönetiminde istihdam öncesi, sırası ve sonrasında güvenliği sağlama açısından kuralların belirlendiği süreçler oluşturmak,

Kalite ve Yönetim Sistemleri Politikası

• Yukarıda belirtilmiş olan politikaların hayata geçirilmesi ve sürekliliğinin tesis edilmesi maksadı ile gerekli Kalite ve Yönetim sistemlerinin oluşturulmasını, benimsenmesini ve gerekli uygunluk kriterlerini sağlayacak şekilde yaşatılmasını sağlamak, 

• Tanımlanmış, ölçülebilir ve entegre edilmiş yönetim sistemleri kriterleri ile elektrik enerjisinin perakende satışını gerçekleştirmek, 

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001:2007 OHSAS İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standartlarının sürekliliğini sağlamak için hedef ve planlarımızı kesintisiz uygulamak, 

• Kalite ve Yönetim sistemlerinin etkinliğinin ve sürekli iyileştirilmesinin, geliştirilmesinin temini için uygunluk yükümlülüklerine ait şartları tam olarak yerine getirmek, periyodik ve düzenli kontroller gerçekleştirmek. 

• Önce insan felsefesinden hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen Kalite ve Yönetim Sistemlerimiz ile karşı karşıya kalınan risk ve tehditleri sadece önlemek değil bunların fırsatlara çevrilmesini sağlamak, 

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ 

TS ISO IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

TS OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ